ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Diazepam 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazepam 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87430861 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazepam 10 mg شک..

ادامه مطلب

Hydrocortisone 100 mg/60ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone 100 mg/60ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87431351 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortis..

ادامه مطلب

Mesalazine 4 g/100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 4 g/100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87431778 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 4 g/10..

ادامه مطلب

Sulfasalazine 30 mg/ml, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sulfasalazine 30 mg/ml, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87432633 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sulfasalazi..

ادامه مطلب

Diazepam 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazepam 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87430864 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazepam 5 mg شکل..

ادامه مطلب

Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Docusate Na & Sorbitol** 0.01/13.4 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو (drug code): 87430944 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium phosphate dibasic heptahydrate/Sodium phosphate monobasic monohydrate(7g/118ml;19g/118ml) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات ENEMA کد دارو ..

ادامه مطلب