-

دسته: EXTENDED RELEASE

Isosorbide Dinitrate   40 mg + مشخصات کامل 0

Isosorbide Dinitrate 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isosorbide Dinitrate 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431541 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isosorbide Dinitrate 40 mg شکل دارویی (dosage form):...

Venlafaxine 37. 5 mg + مشخصات کامل 0

Venlafaxine 37. 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Venlafaxine 37. 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, extended Release کد دارو (drug code): 87432900 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Venlafaxine 37. 5 mg شکل دارویی (dosage form):...

Pentoxifylline   400 mg + مشخصات کامل 0

Pentoxifylline 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pentoxifylline 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432159 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pentoxifylline 400 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, EXTENDED...

Galantamine   8 mg + مشخصات کامل 0

Galantamine 8 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Galantamine 8 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431239 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Galantamine 8 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED...

Lithium Carbonate   400 mg + مشخصات کامل 0

Lithium Carbonate 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lithium Carbonate 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431678 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lithium Carbonate 400 mg شکل دارویی (dosage form):...

Penicillin G Benzathine   600,000 U + مشخصات کامل 0

Penicillin G Benzathine 600,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin G Benzathine 600,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER,EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432144 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Penicillin G Benzathine 600,000 U شکل دارویی (dosage...

Oxybutynin Hydrochloride   10 mg + مشخصات کامل 0

Oxybutynin Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxybutynin Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432084 تاریخ (date): 1392/7/22 نام دارو (drug name): Oxybutynin Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage...

Mesalazine   1000 mg + مشخصات کامل 0

Mesalazine 1000 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1000 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431774 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 1000 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY, EXTENDED...

Nitroglycerin     2.6 mg + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 2.6 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 2.6 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431999 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 2.6 mg شکل دارویی (dosage form): CAPSULE, EXTENDED...

Nitroglycerin   2.5 mg + مشخصات کامل 0

Nitroglycerin 2.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 2.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432009 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycerin 2.5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, EXTENDED...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس