ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Mesalazine 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431775 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine ..

ادامه مطلب

Propranolol Hydrochloride 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Propranolol Hydrochloride 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432358 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 2.6 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 2.6 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432010 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب

Lithium Carbonate 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lithium Carbonate 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431677 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Methylphenidate Hydrochloride 20 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methylphenidate Hydrochloride 20 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431829 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Penicillin G Benzathin 1,200,000 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin G Benzathin 1,200,000 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,POWDER,EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 874..

ادامه مطلب

Fampridine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fampridine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431119 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): F..

ادامه مطلب

Gliclazide 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gliclazide 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431271 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Gliclazide ..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 6.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 6.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432017 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب

Indomethacin 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indomethacin 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431434 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Indomethaci..

ادامه مطلب