ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Poly Ethylenglycol – electrolyte 1* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Poly Ethylenglycol – electrolyte 1* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432248 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Somatostatin 3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Somatostatin 3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER,FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432585 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Valganciclovir 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Valganciclovir 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER ,FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432862 تاریخ (date): 1391/10/03 نام دارو (drug name): V..

ادامه مطلب

Stavudine 5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Stavudine 5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432604 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Stavudine ..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 500/100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 500/100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430721 تاریخ (date): 1392/03/..

ادامه مطلب

Factor VII 600 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VII 600 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, For SOLUTION کد دارو (drug code): 87431105 تاریخ (date): 1389/11/18 نام ..

ادامه مطلب

Olanzapine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Olanzapine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432045 تاریخ (date): 1392/03/21 نام ..

ادامه مطلب

Azithromycin 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azithromycin 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430317 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Azithromyci..

ادامه مطلب

ORS + مشخصات کامل

نحوه مصرف ORS به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87432066 تاریخ (date): نام دارو (drug name): ORS شکل دارویی (..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 1000/200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 1000/200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, FOR SOLUTION کد دارو (drug code): 87430722 تاریخ (date): 1392/03/..

ادامه مطلب