ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Cefalexin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430515 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin ..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430714 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Clarithromycin 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clarithromycin 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430646 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Penicillin V Benzathine 200,000 IU/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Penicillin V Benzathine 200,000 IU/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432153 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 125/31.25 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 125/31.25 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430710 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 200/28.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 200/28.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430711 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Cefuroxime 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefuroxime 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430546 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefuroxime ..

ادامه مطلب

Cefixime 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefixime 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430532 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefixime ..

ادامه مطلب

Cefalexin 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430513 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin ..

ادامه مطلب

Amoxicillin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amoxicillin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430198 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amoxicillin..

ادامه مطلب