ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Artificial Tears + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artificial Tears به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430266 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Artificial Tears ..

ادامه مطلب

Benzoyl Peroxide 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430345 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide ..

ادامه مطلب

Estradiol 0.06% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 0.06% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431058 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 0.06% ش..

ادامه مطلب

Calcium Gluconate 2.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcium Gluconate 2.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430482 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Calcium G..

ادامه مطلب

Tretinoin 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tretinoin 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432808 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tretinoin 0.05% ش..

ادامه مطلب

Erythromycin 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431044 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin 2% ش..

ادامه مطلب

Piroxicam 0.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Piroxicam 0.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432236 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Piroxicam 0.5% ش..

ادامه مطلب

Lidocaine/Chlorhexidine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine/Chlorhexidine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431655 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine/C..

ادامه مطلب

Estradiol 500 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 500 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431063 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol 500 mcg..

ادامه مطلب

Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Diethylammonium Salt Eq To diclofenac s 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430872 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب