-

دسته: GEL

Fluoride  1.23% + مشخصات کامل 0

Fluoride 1.23% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluoride 1.23% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431172 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluoride 1.23% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Clindamycin  1% + مشخصات کامل 0

Clindamycin 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430655 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin 1% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Diltiazem Hydrochloride 2% + مشخصات کامل 0

Diltiazem Hydrochloride 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diltiazem Hydrochloride 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430909 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Diltiazem Hydrochloride 2% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف...

Benzocaine  7.5% + مشخصات کامل 0

Benzocaine 7.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzocaine 7.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430342 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Benzocaine 7.5% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of...

Amphotericin-B 0.4% + مشخصات کامل 0

Amphotericin-B 0.4% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amphotericin-B 0.4% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430212 تاریخ (date): 1392/04/04 نام دارو (drug name): Amphotericin-B 0.4% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of...

Ganciclovir 0.15% + مشخصات کامل 0

Ganciclovir 0.15% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ganciclovir 0.15% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431245 تاریخ (date): 1390/09/21 نام دارو (drug name): Ganciclovir 0.15% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of...

Lidocaine Hydrochloride   2% + مشخصات کامل 0

Lidocaine Hydrochloride 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lidocaine Hydrochloride 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431647 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lidocaine Hydrochloride 2% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route...

Tretinoin  0.025% + مشخصات کامل 0

Tretinoin 0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tretinoin 0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432806 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tretinoin 0.025% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Erythromycin/Azelaic Acid  2/5% + مشخصات کامل 0

Erythromycin/Azelaic Acid 2/5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin/Azelaic Acid 2/5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431048 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Erythromycin/Azelaic Acid 2/5% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف...

Triamcinolone Acetonide  0.1% + مشخصات کامل 0

Triamcinolone Acetonide 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone Acetonide 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432812 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Triamcinolone Acetonide 0.1% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route...

 

ابر برچسب ها : ریپورتاژ آگهی , خرید رپورتاژ آگهی , رپورتاژ آگهی ارزان , رپورتاژ قوی , خرید رپورتاژ , رپورتاژ ارزان , تبلیغات متنی ارزان , تبلیغات ارزان اینترنتی , تبلیغات بنری ارزان