-

دسته: GEL

Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% + مشخصات کامل 0

Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430459 تاریخ (date): 1390/3/9 نام دارو (drug name): Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف...

Metronidazole  0.75% + مشخصات کامل 0

Metronidazole 0.75% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 0.75% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431849 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazole 0.75% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Dapsone 5% + مشخصات کامل 0

Dapsone 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dapsone 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430796 تاریخ (date): 1392/04/04 نام دارو (drug name): Dapsone 5% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of...

Prostaglandin E2   + مشخصات کامل 0

Prostaglandin E2 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prostaglandin E2 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87432366 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prostaglandin E2 شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Erythromycin/Benzoyl peroxide  3/5 % + مشخصات کامل 0

Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 % + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 % به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431050 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Erythromycin/Benzoyl peroxide 3/5 % شکل دارویی (dosage form): GEL راه...

Benzoyl Peroxide  5% + مشخصات کامل 0

Benzoyl Peroxide 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430348 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide 5% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route...

Clindamycin Phosphate/Tretinoin   1.2/0.025%  + مشخصات کامل 0

Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430664 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clindamycin Phosphate/Tretinoin 1.2/0.025% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route...

Finasteride %1 + مشخصات کامل 0

Finasteride %1 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Finasteride %1 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431146 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): Finasteride %1 شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of...

Metronidazole  0.75% + مشخصات کامل 0

Metronidazole 0.75% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 0.75% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87431848 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazole 0.75% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

Adapalene  0.1% + مشخصات کامل 0

Adapalene 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adapalene 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GEL کد دارو (drug code): 87430088 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adapalene 0.1% شکل دارویی (dosage form): GEL راه مصرف (route of admin):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس