ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Levothyroxine Sodium 100 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levothyroxine Sodium 100 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431637 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Acetaminophen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430052 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Levothyroxine Sodium 50 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levothyroxine Sodium 50 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431639 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Loratadine 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Loratadine 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431688 تاریخ (date): 90/3/23 نام دارو (drug name): Lora..

ادامه مطلب

Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diphenhydramine Hydrochloride 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430917 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Hematinic + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hematinic به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431320 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hematinic ..

ادامه مطلب

Ibuprofen 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ibuprofen 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87431383 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ibuprofen ..

ادامه مطلب

Acetaminophen/ Codeine Phosphate 300/10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/ Codeine Phosphate 300/10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430057 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Acetaminophen 325 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 325 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87430035 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Ranitidine 300 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ranitidine 300 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, GELATIN COATED کد دارو (drug code): 87432414 تاریخ (date): 1389/8/24 نام دارو (drug name): Ra..

ادامه مطلب