ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Mesalazine 1g/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1g/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431775 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine ..

ادامه مطلب

Para aminosalicylic acid 4 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Para aminosalicylic acid 4 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE کد دارو (drug code): 87432120 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Para aminos..

ادامه مطلب

Bephenium Hydroxynaphthoate 5 g/SACHET + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bephenium Hydroxynaphthoate 5 g/SACHET به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE کد دارو (drug code): 87430356 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bephenium H..

ادامه مطلب

Montelukast 4 mg/Sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Montelukast 4 mg/Sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE کد دارو (drug code): 87431908 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Montelukast..

ادامه مطلب

Clarithromycin 250 mg/sachet + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clarithromycin 250 mg/sachet به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430649 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Methylcellulose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methylcellulose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات GRANULE کد دارو (drug code): 87431823 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methylcellulose ..

ادامه مطلب