ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Goserelin 10.8mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Goserelin 10.8mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT کد دارو (drug code): 87431300 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): Goserelin..

ادامه مطلب

Levonorgestrel 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levonorgestrel 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT کد دارو (drug code): 87431634 تاریخ (date): 1390/1/29 نام دارو (drug name): Le..

ادامه مطلب

Goserelin 3.6mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Goserelin 3.6mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT کد دارو (drug code): 87431299 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): Goserelin..

ادامه مطلب

Levonorgestrel 36 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Levonorgestrel 36 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات IMPLANT کد دارو (drug code): 87431633 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Levonorgest..

ادامه مطلب