ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ether    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ether    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431081 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ether    شکل دارویی (dosage fo..

ادامه مطلب

Enflurane    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Enflurane    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87430994 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Enflurane    شکل داروی..

ادامه مطلب

Isoflurane    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isoflurane    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431530 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Isoflurane    شکل دارو..

ادامه مطلب

Nitrous Oxide    + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitrous Oxide    به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87432023 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitrous Oxide    شکل د..

ادامه مطلب

Halothane   250 ml/bottle + مشخصات کامل

نحوه مصرف Halothane   250 ml/bottle به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALANT کد دارو (drug code): 87431318 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Halothane   2..

ادامه مطلب