ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Mometasone Furoate 200 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 200 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431901 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mo..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 100 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431904 تاریخ (..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 200 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431905 تاریخ (..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate 100 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 100 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431900 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mo..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate 400 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 400 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, INHALATION کد دارو (drug code): 87431902 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Mo..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate/Formoterol Fumarate 50 mcg/5mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, INHALATION کد دارو (drug code): 87431903 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب