ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Cromolyn Sodium 20 mg/capsule + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cromolyn Sodium 20 mg/capsule به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430752 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cromolyn So..

ادامه مطلب

Formoterol Fumarate 9 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Formoterol Fumarate 9 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431214 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Formoterol ..

ادامه مطلب

Salmeterol 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432490 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salmeterol ..

ادامه مطلب

Fluticasone Propionate 125 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluticasone Propionate 125 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431193 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluticasone..

ادامه مطلب

Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430337 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Budesonide 100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide 100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430419 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide ..

ادامه مطلب

Sevoflurane 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sevoflurane 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432519 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sevoflurane 250 m..

ادامه مطلب

Fluticasone Propionate 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluticasone Propionate 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431196 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluticasone..

ادامه مطلب

Budesonide/Formoterol Fumarate (80 mcg/4.5mcg)/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide/Formoterol Fumarate (80 mcg/4.5mcg)/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430425 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Salmeterol 25 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol 25 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432489 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salmeterol ..

ادامه مطلب