-

دسته: INHALER

Amyl Nitrite  + مشخصات کامل 0

Amyl Nitrite + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amyl Nitrite به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430222 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Amyl Nitrite شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route of admin):...

Krypton [81mKr] Gas  8 mCi + مشخصات کامل 0

Krypton [81mKr] Gas 8 mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Krypton [81mKr] Gas 8 mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431568 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Krypton [81mKr] Gas 8 mCi شکل دارویی (dosage form):...

Technetium (99mTc) Pentetate (25-30) mCi + مشخصات کامل 0

Technetium (99mTc) Pentetate (25-30) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium (99mTc) Pentetate (25-30) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432667 تاریخ (date): 1389/10/25 نام دارو (drug name): Technetium (99mTc) Pentetate (25-30) mCi شکل دارویی (dosage...

Beclomethasone Dipropionate  50 mcg/dose + مشخصات کامل 0

Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430338 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Beclomethasone Dipropionate 50 mcg/dose شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Methacholine Chloride   100 mg/20ml  + مشخصات کامل 0

Methacholine Chloride 100 mg/20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methacholine Chloride 100 mg/20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431795 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methacholine Chloride 100 mg/20ml شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Salbutamol 100 mcg/metered inhalation + مشخصات کامل 0

Salbutamol 100 mcg/metered inhalation + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salbutamol 100 mcg/metered inhalation به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432484 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salbutamol 100 mcg/metered inhalation شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Formoterol Fumarate   12 mcg/capsule + مشخصات کامل 0

Formoterol Fumarate 12 mcg/capsule + مشخصات کامل

نحوه مصرف Formoterol Fumarate 12 mcg/capsule به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431211 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Formoterol Fumarate 12 mcg/capsule شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Budesonide/Formoterol Fumarate  (160 mcg/4.5mcg)/dos + مشخصات کامل 0

Budesonide/Formoterol Fumarate (160 mcg/4.5mcg)/dos + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide/Formoterol Fumarate (160 mcg/4.5mcg)/dos به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87430423 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide/Formoterol Fumarate (160 mcg/4.5mcg)/dos شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

Salbutamol  2.5 mg/2.5ml + مشخصات کامل 0

Salbutamol 2.5 mg/2.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salbutamol 2.5 mg/2.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87432483 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salbutamol 2.5 mg/2.5ml شکل دارویی (dosage form): INHALER راه مصرف (route...

Formoterol Fumarate  12 mcg + مشخصات کامل 0

Formoterol Fumarate 12 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Formoterol Fumarate 12 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INHALER کد دارو (drug code): 87431212 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Formoterol Fumarate 12 mcg شکل دارویی (dosage form): INHALER راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس