ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Isotretinoin 16 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 16 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431547 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Is..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_5: (Antitussive + Decongestant + Analgesic ) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_5: (Antitussive + Decongestant + Analgesic ) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_8: (Antitussive+ Expectorant+ Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_8: (Antitussive+ Expectorant+ Decongestant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (..

ادامه مطلب

Progesterone 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87432332 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Pr..

ادامه مطلب

Lopinavir/Ritonavir 133.3/33.3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lopinavir/Ritonavir 133.3/33.3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431683 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Isotretinoin 8 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Isotretinoin 8 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, LIQUID FILLED کد دارو (drug code): 87431549 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Is..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic ) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_6: (Antitussive+ Antihistamine+ Analgesic ) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_4: (Decongestant +Antihistamine+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_7 :(Antitussive+ Antihistamine+ Decongestant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (..

ادامه مطلب

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Liquid filled کد دارو (drug code): 8743..

ادامه مطلب