ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Aminobezoic Acid 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminobezoic Acid 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430169 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aminobezoic Acid ..

ادامه مطلب

Erythromycin/Azelaic Acid 2/5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Erythromycin/Azelaic Acid 2/5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87431049 تاریخ (date): 1389/11/4 نام دارو (drug name): Er..

ادامه مطلب

Mometasone Furoate 0. 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mometasone Furoate 0. 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Lotion کد دارو (drug code): 87431899 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mometasone ..

ادامه مطلب

Ketoconazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketoconazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87431555 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketoconazole 2% ش..

ادامه مطلب

Tretinoin 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tretinoin 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87432809 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tretinoin 0.05% ش..

ادامه مطلب

Benzoyl Peroxide 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Benzoyl Peroxide 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430349 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Benzoyl Peroxide ..

ادامه مطلب

Calamine 8% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calamine 8% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430455 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calamine 8% شکل دارویی (d..

ادامه مطلب

Clobetasol Propionate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clobetasol Propionate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430668 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clobetasol ..

ادامه مطلب

Adapalene 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adapalene 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Adapalene 0.1% شک..

ادامه مطلب

Aminobenzoic Acid/Padimate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aminobenzoic Acid/Padimate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOTION کد دارو (drug code): 87430168 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aminobenzoi..

ادامه مطلب