ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Nicotine 2mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 2mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOZENGE کد دارو (drug code): 87431974 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Nicotine 2mg شکل دارویی (do..

ادامه مطلب

Nicotine 4mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 4mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOZENGE کد دارو (drug code): 87431975 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Nicotine 4mg شکل دارویی (do..

ادامه مطلب

Nicotine 1mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 1mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات LOZENGE کد دارو (drug code): 87431973 تاریخ (date): 1391/06/13 نام دارو (drug name): Nicotine 1mg شکل دارویی (do..

ادامه مطلب