-

دسته: LYOPHILIZED

Aciclovir  250 mg + مشخصات کامل 0

Aciclovir 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aciclovir 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430075 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aciclovir 250 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Secretin  100 U + مشخصات کامل 0

Secretin 100 U + مشخصات کامل

نحوه مصرف Secretin 100 U به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432502 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Secretin 100 U شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Peginterferon Alfa-2b  100 mcg + مشخصات کامل 0

Peginterferon Alfa-2b 100 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Peginterferon Alfa-2b 100 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432133 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Peginterferon Alfa-2b 100 mcg شکل دارویی (dosage form):...

Streptokinase   250,000 IU + مشخصات کامل 0

Streptokinase   250,000 IU + مشخصات کامل

نحوه مصرف Streptokinase   250,000 IU به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432608 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Streptokinase   250,000 IU شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Idarubicin Hydrochloride   10 mg + مشخصات کامل 0

Idarubicin Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Idarubicin Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431391 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Idarubicin Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form):...

Technetium [99mtc]sestamibi  (20-100) mCi  + مشخصات کامل 0

Technetium [99mtc]sestamibi (20-100) mCi + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mtc]sestamibi (20-100) mCi به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, کد دارو (drug code): 87432686 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Technetium [99mtc]sestamibi (20-100) mCi شکل دارویی (dosage form):...

Pantoprazole  40 mg + مشخصات کامل 0

Pantoprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pantoprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED, کد دارو (drug code): 87432114 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pantoprazole 40 mg شکل دارویی (dosage form): INJECTION, POWDER,...

Measles and rubella Vaccine   + مشخصات کامل 0

Measles and rubella Vaccine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Measles and rubella Vaccine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431719 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Measles and rubella Vaccine شکل دارویی (dosage form):...

Factor VIIa  2.4 mg + مشخصات کامل 0

Factor VIIa 2.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VIIa 2.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431109 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Factor VIIa 2.4 mg شکل دارویی (dosage form):...

Pipecuronium Bromide   4 mg + مشخصات کامل 0

Pipecuronium Bromide   4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pipecuronium Bromide   4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432226 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pipecuronium Bromide   4 mg شکل دارویی (dosage form):...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس