ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Factor IX Complex + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor IX Complex به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431104 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Gallium(68 Ga)-Octrotate + مشخصات کامل

نحوه مصرف Gallium(68 Ga)-Octrotate به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431242 تاریخ (date): 1391/9/1 نام دا..

ادامه مطلب

Technetium [99mTc]ciprofluxacin + مشخصات کامل

نحوه مصرف Technetium [99mTc]ciprofluxacin به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432662 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Deferoxamine Mesylate 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferoxamine Mesylate 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430803 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Dobutamine (As HCL) 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dobutamine (As HCL) 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430937 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Amphotericin-B 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amphotericin-B 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87430211 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Factor VIIa 1.2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Factor VIIa 1.2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431107 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Menotropins + مشخصات کامل

نحوه مصرف Menotropins به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87431762 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Menotropins..

ادامه مطلب

Pamidronate Disodium 90 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pamidronate Disodium 90 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432108 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Thyrotropin Alfa 900 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thyrotropin Alfa 900 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432753 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب