ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Salbutamol 20/100 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87431518 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Ciclesonide 160mcg/puff + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclesonide 160mcg/puff به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87430600 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciclesonide..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/50 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/50 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,METERED کد دارو (drug code): 87432493 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/125 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/125 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,METERED کد دارو (drug code): 87432491 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/250 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salmeterol / Fluticasone Propionate 25/250 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL,METERED کد دارو (drug code): 87432492 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Ciclesonide 80mcg/puff + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciclesonide 80mcg/puff به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87430601 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciclesonide..

ادامه مطلب

Ipratropium bromide/Fenoterol Hydrobromide 20/50 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Fenoterol Hydrobromide 20/50 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات AEROSOL, METERED کد دارو (drug code): 87431517 تاریخ (..

ادامه مطلب