ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Budesonide 1 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide 1 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430418 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide ..

ادامه مطلب

Cromolyn Sodium 20 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cromolyn Sodium 20 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430751 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cromolyn So..

ادامه مطلب

Tobramycin 300mg/4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 300mg/4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432771 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tobramycin ..

ادامه مطلب

Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87431515 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Budesonide 0.5 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Budesonide 0.5 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430417 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Budesonide ..

ادامه مطلب

Tobramycin 60 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 60 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432769 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tobramycin ..

ادامه مطلب

Beclomethasone Dipropionate 0.8 mg/2ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beclomethasone Dipropionate 0.8 mg/2ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87430334 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Tobramycin 75mg/ml, 4ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 75mg/ml, 4ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87432770 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tobramycin ..

ادامه مطلب

Ipratropium bromide/Salbutamol 200mcg/1mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium bromide/Salbutamol 200mcg/1mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87431519 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 1ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipratropium Bromide 250 mcg/ml, 1ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات NEBULISATION کد دارو (drug code): 87431514 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب