ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Hydrocortisone Acetate 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone Acetate 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431356 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortis..

ادامه مطلب

Aciclovir 3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aciclovir 3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430078 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aciclovir 3% شکل ..

ادامه مطلب

Sodium Chloride 5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432565 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chlo..

ادامه مطلب

Ciprofloxacin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430620 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ciprofloxac..

ادامه مطلب

Methyl Salicylate 30% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Methyl Salicylate 30% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87431822 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Methyl Sali..

ادامه مطلب

Vitamin A+D + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A+D به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432925 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A+D شکل ..

ادامه مطلب

Tetracycline Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracycline Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432726 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tetracyclin..

ادامه مطلب

Simple Eye Oint* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simple Eye Oint* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432532 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simple Eye Oint* شک..

ادامه مطلب

Tobramycin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432773 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Tobramyci..

ادامه مطلب

Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430458 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب