ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Vitamin A+D + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A+D به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432925 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A+D شکل ..

ادامه مطلب

Tetracycline Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tetracycline Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432726 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tetracyclin..

ادامه مطلب

Simple Eye Oint* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Simple Eye Oint* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432532 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Simple Eye Oint* شک..

ادامه مطلب

Tobramycin 0.3% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tobramycin 0.3% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432773 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Tobramyci..

ادامه مطلب

Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcipotriol/Betamethasone Dipropionate 0.005%/0.064% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430458 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Povidone Iodine 10% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 10% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432277 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Povidone Io..

ادامه مطلب

Tacrolimus 0.03% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 0.03% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432649 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus 0.03% ..

ادامه مطلب

Clobetasol Propionate 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clobetasol Propionate 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430669 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clobetasol ..

ادامه مطلب

Bacitracin 500 U/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bacitracin 500 U/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87430324 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bacitracin ..

ادامه مطلب

Vitamin A 250 U/g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Vitamin A 250 U/g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات OINTMENT کد دارو (drug code): 87432920 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Vitamin A 250 U/g..

ادامه مطلب