ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Fentanyl 50 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 50 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH کد دارو (drug code): 87431124 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fentanyl 50 mcg/h..

ادامه مطلب

Fentanyl 100 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 100 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH کد دارو (drug code): 87431122 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fentanyl 100 mcg/..

ادامه مطلب

Fentanyl 25 mcg/h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fentanyl 25 mcg/h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH کد دارو (drug code): 87431123 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fentanyl 25 mcg/h..

ادامه مطلب

Estradiol 100 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 100 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431059 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol ..

ادامه مطلب

Scopolamine 1 mg/72h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Scopolamine 1 mg/72h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432501 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Scopolamine..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 5 mg/24hr + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 5 mg/24hr به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432013 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol Hemihydrate 25 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431065 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Estradiol 25 mcg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Estradiol 25 mcg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431061 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Estradiol ..

ادامه مطلب

Nicotine 7mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 7mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PATCH, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431972 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine ..

ادامه مطلب