ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Theophylline 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Theophylline 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS کد دارو (drug code): 87432734 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tamsulosin Hydrochloride 0.4 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS کد دارو (drug code): 87432659 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Diclofenac Sodium 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات CAPSULE, EXTENDED RELEASE, PELLETS کد دارو (drug code): 87430875 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب