ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Nitroglycerin 10 mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 10 mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PLASTER کد دارو (drug code): 87432005 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب

Diclofenac Diethylamine 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Diethylamine 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PLASTER کد دارو (drug code): 87430884 تاریخ (date): 1392/5/29 نام دارو (drug name): Di..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 5 mg/24h + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 5 mg/24h به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PLASTER کد دارو (drug code): 87432012 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب

Salicylic Acid (12-40)% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Salicylic Acid (12-40)% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات PLASTER کد دارو (drug code): 87432487 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Salicylic A..

ادامه مطلب