ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Somatropin 12 U, (Biosynthesis produced) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, LYOPHILIZED کد دارو (drug code): 87432587 تاریخ (..

ادامه مطلب

Teicoplanin 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Teicoplanin 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87432693 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Teicoplanin..

ادامه مطلب

Cefalexin 250 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefalexin 250 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430515 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefalexin ..

ادامه مطلب

Spectinomycin 2 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Spectinomycin 2 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87432597 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Spectinomyc..

ادامه مطلب

Streptozocin 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Streptozocin 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87432611 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Streptozoci..

ادامه مطلب

Meropenem 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Meropenem 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87431772 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Meropenem ..

ادامه مطلب

Cefotaxime 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cefotaxime 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER کد دارو (drug code): 87430534 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cefotaxime ..

ادامه مطلب

Hydrocortisone * 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydrocortisone * 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87431352 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydrocortis..

ادامه مطلب

Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-amoxiclav 250/62.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, FOR SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430714 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Succinylcholine Chloride 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Succinylcholine Chloride 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, کد دارو (drug code): 87432616 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب