ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Irinotecan Hydrochloride 100MG, 5ML + مشخصات کامل

نحوه مصرف Irinotecan Hydrochloride 100MG, 5ML به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER FOR RECONSTITUTION کد دارو (drug code): 87431523 تاریخ (..

ادامه مطلب

Trastuzumab 440 MG + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trastuzumab 440 MG به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER FOR RECONSTITUTION کد دارو (drug code): 87432803 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Trastuzumab 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Trastuzumab 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER FOR RECONSTITUTION کد دارو (drug code): 87432802 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Irinotecan Hydrochloride 40mg, 2ML + مشخصات کامل

نحوه مصرف Irinotecan Hydrochloride 40mg, 2ML به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER FOR RECONSTITUTION کد دارو (drug code): 87431524 تاریخ (..

ادامه مطلب