ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Teriparatide 250 mcg/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Teriparatide 250 mcg/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, Prefilled Disposable Pen کد دارو (drug code): 87432714 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Teriparatide 250 mcg/ml, 2.4 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Teriparatide 250 mcg/ml, 2.4 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, Prefilled Disposable Pen کد دارو (drug code): 87432713 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب