ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Filgrastim 600 mcg/ml, 0.5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Filgrastim 600 mcg/ml, 0.5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, Prefilled Disposable Syringe کد دارو (drug code): 87431143 تاریخ (..

ادامه مطلب