ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Permethrin 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Permethrin 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87432167 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Permethrin 1% شکل..

ادامه مطلب

Lindane 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Lindane 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87431661 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Lindane 1% شکل دارویی (do..

ادامه مطلب

Povidone Iodine 7.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 7.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87432283 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Povidone Io..

ادامه مطلب

Ketoconazole 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketoconazole 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SHAMPOO کد دارو (drug code): 87431556 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketoconazole 2% ش..

ادامه مطلب