ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Pilocarpine Nitrate 2% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pilocarpine Nitrate 2% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432217 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Pilocarpine..

ادامه مطلب

Dextrose/ NaCl 5/0.45%, 1000ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextrose/ NaCl 5/0.45%, 1000ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430854 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Dimethyl Sulfoxide 50% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dimethyl Sulfoxide 50% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87430913 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dimethyl Su..

ادامه مطلب

Prostaglandin E1 20 mcg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prostaglandin E1 20 mcg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432365 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prostagland..

ادامه مطلب

Potassium Chloride Concentrated 2 mEq/ml, 50ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Potassium Chloride Concentrated 2 mEq/ml, 50ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87432263 تاریخ (..

ادامه مطلب

Galantamine 20 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Galantamine 20 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SOLUTION کد دارو (drug code): 87431233 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Galantamine..

ادامه مطلب

Sodium Chloride 0.9%, 100ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.9%, 100ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432559 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Albumin (Human) 20%, 250ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albumin (Human) 20%, 250ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87430114 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albumin (Hu..

ادامه مطلب

Insulin Glulisin 100 IU/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Glulisin 100 IU/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431447 تاریخ (date): 1392/12/11 نام دارو (drug name): I..

ادامه مطلب

Daclizumab 5 mg/ml, 5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Daclizumab 5 mg/ml, 5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION, CONCENTRATE کد دارو (drug code): 87430783 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب