ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Povidone Iodine 7.5% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 7.5% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPONGE کد دارو (drug code): 87432282 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Povidone Io..

ادامه مطلب