ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Buserelin 150 mcg/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Buserelin 150 mcg/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87430443 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Buserelin ..

ادامه مطلب

Sodium Chloride 0.9% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Sodium Chloride 0.9% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432552 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Sodium Chlo..

ادامه مطلب

Calcitonin, Salmon 200 IU/dose + مشخصات کامل

نحوه مصرف Calcitonin, Salmon 200 IU/dose به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87430463 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Calcitonin,..

ادامه مطلب

Azelastine Hydrochloride 125 mcg/Puff + مشخصات کامل

نحوه مصرف Azelastine Hydrochloride 125 mcg/Puff به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87430313 تاریخ (date): 1391/02/07 نام دارو (drug name): A..

ادامه مطلب

Oxymetazoline Hydrochloride 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxymetazoline Hydrochloride 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Spray, Solution کد دارو (drug code): 87432094 تاریخ (date): 1389/6/29 نام د..

ادامه مطلب

Naphazoline Hydrochloride 0.05% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naphazoline Hydrochloride 0.05% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431940 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation + مشخصات کامل

نحوه مصرف Triamcinolone Acetonide 55mcg/actuation به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY کد دارو (drug code): 87432816 تاریخ (date): 1391/05/02 نام دارو (drug name): T..

ادامه مطلب

Nicotine 10 mg/ml, 10ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nicotine 10 mg/ml, 10ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87431966 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nicotine ..

ادامه مطلب

Phenylephrine Hydrochloride 0.25% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenylephrine Hydrochloride 0.25% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432189 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Terbinafine Hydrochloride 1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Terbinafine Hydrochloride 1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SPRAY, SOLUTION کد دارو (drug code): 87432709 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Terbinafine..

ادامه مطلب