ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen 325 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 325 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430049 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Naproxen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Naproxen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431946 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Naproxen ..

ادامه مطلب

Diazepam 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diazepam 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430865 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diazepam 5 mg شکل..

ادامه مطلب

Acetaminophen 125 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 125 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430042 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Artisunate 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Artisunate 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430270 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Artisunate ..

ادامه مطلب

Miconazole Nitrate 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Miconazole Nitrate 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431857 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Miconazole ..

ادامه مطلب

Progesterone 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432335 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesteron..

ادامه مطلب

Hyoscine-n-butyl Bromide 7.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hyoscine-n-butyl Bromide 7.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431375 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hyoscine-n-..

ادامه مطلب

Indomethacin 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indomethacin 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431431 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Indomethaci..

ادامه مطلب

Progesterone 400 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Progesterone 400 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87432337 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Progesteron..

ادامه مطلب