-

دسته: SUPPOSITORY

Bisacodyl   5 mg + مشخصات کامل 0

Bisacodyl 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bisacodyl 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430390 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bisacodyl 5 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Metronidazole   500 mg + مشخصات کامل 0

Metronidazole 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431852 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazole 500 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Indomethacin   100 mg + مشخصات کامل 0

Indomethacin 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Indomethacin 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431429 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Indomethacin 100 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Mesalazine   1000 mg + مشخصات کامل 0

Mesalazine 1000 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Mesalazine 1000 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87431774 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Mesalazine 1000 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY, EXTENDED...

Hyoscine-n-butyl Bromide   10 mg + مشخصات کامل 0

Hyoscine-n-butyl Bromide 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hyoscine-n-butyl Bromide 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431372 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hyoscine-n-butyl Bromide 10 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Glycerin   1 g + مشخصات کامل 0

Glycerin 1 g + مشخصات کامل

نحوه مصرف Glycerin 1 g به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431275 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Glycerin 1 g شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Clotrimazole   500 mg + مشخصات کامل 0

Clotrimazole 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clotrimazole 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430694 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clotrimazole 500 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Morphine Sulfate   10 mg + مشخصات کامل 0

Morphine Sulfate 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Morphine Sulfate 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87431913 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Morphine Sulfate 10 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

Bisacodyl   10 mg* + مشخصات کامل 0

Bisacodyl 10 mg* + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bisacodyl 10 mg* به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430389 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bisacodyl 10 mg* شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه مصرف (route...

Diclofenac Sodium   50 mg + مشخصات کامل 0

Diclofenac Sodium 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUPPOSITORY کد دارو (drug code): 87430880 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Diclofenac Sodium 50 mg شکل دارویی (dosage form): SUPPOSITORY راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس