ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Metronidazole 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431847 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazo..

ادامه مطلب

Phenytoin 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432196 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): P..

ادامه مطلب

Megestrol Acetate 40 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Megestrol Acetate 40 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431735 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Megestrol A..

ادامه مطلب

Ciprofloxacin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430625 تاریخ (date): 1390/12/22 نام دارو (drug name): C..

ادامه مطلب

Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430142 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/M..

ادامه مطلب

Beractant 25 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beractant 25 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430357 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Beractant ..

ادامه مطلب

Acetaminophen 120 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 120 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430040 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminoph..

ادامه مطلب

Fexofenadine Hydrochloride 30 mg/5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fexofenadine Hydrochloride 30 mg/5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431139 تاریخ (date): 1390/09/21 نام ..

ادامه مطلب

Insulin Biphasic Isophane 100 IU/ml, 3ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Insulin Biphasic Isophane 100 IU/ml, 3ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431441 تاریخ (date): ن..

ادامه مطلب

Linezolide 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Linezolide 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات POWDER, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431664 تاریخ (date): 1391/12/23 نام دارو (drug name): L..

ادامه مطلب