ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Barium Sulfate 240 g/240 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Barium Sulfate 240 g/240 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430330 تاریخ (date): 1390/06/14 نام دارو (drug name): B..

ادامه مطلب

Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin/Dexamethasone 0.3/0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430626 تاریخ (date): 1386/12/..

ادامه مطلب

Fluorometholone 0.1% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fluorometholone 0.1% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات DROPS, SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431177 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Fluorometho..

ادامه مطلب

Magnesium Hydroxide 8% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Magnesium Hydroxide 8% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431706 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Magnesium H..

ادامه مطلب

Metronidazole 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Metronidazole 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431847 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Metronidazo..

ادامه مطلب

Phenytoin 125 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin 125 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87432196 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): P..

ادامه مطلب

Megestrol Acetate 40 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Megestrol Acetate 40 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87431735 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Megestrol A..

ادامه مطلب

Ciprofloxacin 250 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ciprofloxacin 250 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430625 تاریخ (date): 1390/12/22 نام دارو (drug name): C..

ادامه مطلب

Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium 225/200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430142 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/M..

ادامه مطلب

Beractant 25 mg/ ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Beractant 25 mg/ ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION,SUSPENSION کد دارو (drug code): 87430357 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Beractant ..

ادامه مطلب