ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Pyridostigmine Bromide 180 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pyridostigmine Bromide 180 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, Sustained Release کد دارو (drug code): 87432382 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Tacrolimus 0. 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 0. 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Sustained Release کد دارو (drug code): 87432648 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus ..

ادامه مطلب

Tacrolimus 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432652 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus ..

ادامه مطلب

Risperidone 25 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 25 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432453 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دا..

ادامه مطلب

Risperidone 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432455 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دا..

ادامه مطلب

Tacrolimus 1 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Tacrolimus 1 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, sustained Release کد دارو (drug code): 87432651 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Tacrolimus ..

ادامه مطلب

Diclofenac Sodium 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Diclofenac Sodium 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87430883 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Venlafaxine 150 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Venlafaxine 150 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات Capsule, Sustained Release کد دارو (drug code): 87432897 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Venlafaxine..

ادامه مطلب

Risperidone 37.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Risperidone 37.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, POWDER, SUSTAINED RELEASE کد دارو (drug code): 87432454 تاریخ (date): 1390/3/7..

ادامه مطلب