ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Acetaminophen/Guaifensine/phenylephrine + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Guaifensine/phenylephrine به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430063 تاریخ (date): 1392/05/01 نام دارو (drug name): A..

ادامه مطلب

Ketotifen 1 mg/5 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ketotifen 1 mg/5 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431564 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ketotifen 1 mg/5..

ادامه مطلب

Rifampicin 20 mg/ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Rifampicin 20 mg/ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432438 تاریخ (date): 1391/11/02 نام دارو (drug name): Rifampici..

ادامه مطلب

Cimetidine 200 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Cimetidine 200 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430612 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Cimetidine ..

ادامه مطلب

Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dextromethorphan Hydrobromide 15 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430831 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Dextrometho..

ادامه مطلب

Acetaminophen/Chlorpheniramine Maleate/Dextrometorphan HBr/Phenylephrine HCl 160/1/5/2.5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen/Chlorpheniramine Maleate/Dextrometorphan HBr/Phenylephrine HCl 160/1/5/2.5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو ..

ادامه مطلب

Promethazine 5 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Promethazine 5 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87432342 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Promethazin..

ادامه مطلب

Chloroquine 50 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Chloroquine 50 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87430582 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Chloroquine..

ادامه مطلب

Ipecac 0.14% + مشخصات کامل

نحوه مصرف Ipecac 0.14% به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431512 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Ipecac 0.14% شکل دارویی (..

ادامه مطلب

Guaifenesin 100 mg/5ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Guaifenesin 100 mg/5ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات SYRUP کد دارو (drug code): 87431307 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Guaifenesin..

ادامه مطلب