-

دسته: TABLET

Fexofenadine Hydrochloride   120 mg + مشخصات کامل 0

Fexofenadine Hydrochloride 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Fexofenadine Hydrochloride 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431135 تاریخ (date): 90/3/23 نام دارو (drug name): Fexofenadine Hydrochloride 120 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET...

Deferiprone   500 mg + مشخصات کامل 0

Deferiprone 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Deferiprone 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87430802 تاریخ (date): 1389/9/22 نام دارو (drug name): Deferiprone 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET,...

Imatinib 100 mg + مشخصات کامل 0

Imatinib 100 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Imatinib 100 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431401 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Imatinib 100 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Acetaminophen   500 mg + مشخصات کامل 0

Acetaminophen 500 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Acetaminophen 500 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430051 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Acetaminophen 500 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Captopril   50 mg + مشخصات کامل 0

Captopril 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Captopril 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430489 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Captopril 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Thioguanine   40 mg + مشخصات کامل 0

Thioguanine 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Thioguanine 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432742 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Thioguanine 40 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Oxandrolone   2.5 mg + مشخصات کامل 0

Oxandrolone 2.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxandrolone 2.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432078 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxandrolone 2.5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Memantine Hydrochloride   10 mg + مشخصات کامل 0

Memantine Hydrochloride 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Memantine Hydrochloride 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431754 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Memantine Hydrochloride 10 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Phenytoin/Phenobarbital   100/50 mg + مشخصات کامل 0

Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432202 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Phenytoin/Phenobarbital 100/50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Albendazole   200 mg + مشخصات کامل 0

Albendazole 200 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Albendazole 200 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430109 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Albendazole 200 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس