-

دسته: TABLET

Oxycodone Hydrochloride   30 mg + مشخصات کامل 0

Oxycodone Hydrochloride 30 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Oxycodone Hydrochloride 30 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432089 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Oxycodone Hydrochloride 30 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Hydralazine Hydrochloride  50 mg + مشخصات کامل 0

Hydralazine Hydrochloride 50 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Hydralazine Hydrochloride 50 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431344 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Hydralazine Hydrochloride 50 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Neostigmine Bromide  15 mg + مشخصات کامل 0

Neostigmine Bromide 15 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Neostigmine Bromide 15 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431957 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Neostigmine Bromide 15 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Aluminium/Magnesium/Simethicone  + مشخصات کامل 0

Aluminium/Magnesium/Simethicone + مشخصات کامل

نحوه مصرف Aluminium/Magnesium/Simethicone به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, CHEWABLE کد دارو (drug code): 87430146 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Aluminium/Magnesium/Simethicone شکل دارویی (dosage form): TABLET, CHEWABLE راه مصرف (route of admin):...

Maprotiline Hydrcochloride  75 mg + مشخصات کامل 0

Maprotiline Hydrcochloride 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Maprotiline Hydrcochloride 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431717 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Maprotiline Hydrcochloride 75 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه...

Prednisone  5 mg + مشخصات کامل 0

Prednisone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432313 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Prednisone 5 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Bismuth Subcitrate Equ. To Bismuth Oxide**  120 mg + مشخصات کامل 0

Bismuth Subcitrate Equ. To Bismuth Oxide** 120 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bismuth Subcitrate Equ. To Bismuth Oxide** 120 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430394 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bismuth Subcitrate Equ. To Bismuth Oxide**...

Buprenorphine/Naloxone  8/2 mg + مشخصات کامل 0

Buprenorphine/Naloxone 8/2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Buprenorphine/Naloxone 8/2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430437 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Buprenorphine/Naloxone 8/2 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

Propranolol Hydrochloride   160 mg + مشخصات کامل 0

Propranolol Hydrochloride 160 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Propranolol Hydrochloride 160 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432356 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Propranolol Hydrochloride 160 mg شکل دارویی (dosage form):...

Clonazepam  2 mg + مشخصات کامل 0

Clonazepam 2 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Clonazepam 2 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430682 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Clonazepam 2 mg شکل دارویی (dosage form): TABLET راه مصرف (route...

ابر برچسب ها : ساخت وبلاگ وردپرس , وبلاگ وردپرس رایگان , ساخت وبلاگ فارسی رایگان , وبلاگدهی وردپرس , وبلاگدهی رایگان وردپرس