ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) + مشخصات کامل

نحوه مصرف Adult Cold Preparations_2: (Decongestant + Expectorant+ Analgesic) به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430095 تاریخ (..

ادامه مطلب

Prednisolone 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Prednisolone 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET,ADHESIVE کد دارو (drug code): 87432308 تاریخ (date): 1392/03/11 نام دارو (drug name): P..

ادامه مطلب

Co-trimoxazole 800/160 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Co-trimoxazole 800/160 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430746 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Co-trimoxaz..

ادامه مطلب

Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Amlodipine/ Valsartan/Hydrochlortiazid 5mg/160mg/12.5mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430190 تاریخ (date): 13..

ادامه مطلب

Propranolol Hydrochloride 80 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Propranolol Hydrochloride 80 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432358 تاریخ (date): نام دار..

ادامه مطلب

Esomeprazole 40 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Esomeprazole 40 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, DELAYED RELEASE کد دارو (drug code): 87431056 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Esomeprazol..

ادامه مطلب

Everolimus 5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Everolimus 5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87431099 تاریخ (date): 1390/07/05 نام دارو (drug name): Everolimu..

ادامه مطلب

Solifenacin Succinate 10 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Solifenacin Succinate 10 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87432582 تاریخ (date): 1390/3/7 نام دارو (drug name): Sol..

ادامه مطلب

Bromhexine Hydrochloride 8 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Bromhexine Hydrochloride 8 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET کد دارو (drug code): 87430413 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Bromhexine ..

ادامه مطلب

Nitroglycerin 2.6 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Nitroglycerin 2.6 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET, EXTENDED RELEASE کد دارو (drug code): 87432010 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Nitroglycer..

ادامه مطلب