ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Pramipexole – 2 HCl 1H20 3 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pramipexole – 2 HCl 1H20 3 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET ER کد دارو (drug code): 87432291 تاریخ (date): 1389/6/15 نام د..

ادامه مطلب

Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 375 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 375 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET ER کد دارو (drug code): 87432288 تاریخ (date): 1389/6/15 نام د..

ادامه مطلب

Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 75 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pramipexole – 2 HCl 1H20 0. 75 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET ER کد دارو (drug code): 87432289 تاریخ (date): 1389/6/15 نام د..

ادامه مطلب

Pramipexole – 2 HCl 1H20 1.5 mg + مشخصات کامل

نحوه مصرف Pramipexole – 2 HCl 1H20 1.5 mg به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TABLET ER کد دارو (drug code): 87432290 تاریخ (date): 1389/6/15 نام د..

ادامه مطلب