ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Microfibrillar Collagen Hemostat 14.8 mg/cm3 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Microfibrillar Collagen Hemostat 14.8 mg/cm3 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TAMPON کد دارو (drug code): 87431860 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Microfibrillar Collagen Hemostat 15.5 mg/cm3 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Microfibrillar Collagen Hemostat 15.5 mg/cm3 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TAMPON کد دارو (drug code): 87431861 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب

Microfibrillar Collagen Hemostat 22.3mg/cm3 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Microfibrillar Collagen Hemostat 22.3mg/cm3 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TAMPON کد دارو (drug code): 87431862 تاریخ (date): نام دارو (dru..

ادامه مطلب