ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Opium 10 mg/ml, 1000 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Opium 10 mg/ml, 1000 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TINCTURE کد دارو (drug code): 87432062 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Opium 10 m..

ادامه مطلب

Opium 10 mg/ml, 250 ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Opium 10 mg/ml, 250 ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TINCTURE کد دارو (drug code): 87432063 تاریخ (date): 1389/7/17 نام دارو (drug name): Op..

ادامه مطلب