ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

Povidone Iodine 3 mg/cm2 + مشخصات کامل

نحوه مصرف Povidone Iodine 3 mg/cm2 به همراه کلیه مشخصات و توضیحات TISSUE کد دارو (drug code): 87432281 تاریخ (date): نام دارو (drug name): Povidone Io..

ادامه مطلب