ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی

ایران دارو – لیست داروهای ایرانی – مشخصات کامل داروهای خارجی – قیمت دارو – فهرست داروها

گت بلاگز INJECTION Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml + مشخصات کامل

نحوه مصرف Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml به همراه کلیه مشخصات و توضیحات INJECTION, SOLUTION

کد دارو (drug code): 87430938

تاریخ (date):

نام دارو (drug name): Dobutamine (As HCL)  12.5 mg/ml, 20ml

شکل دارویی (dosage form): INJECTION, SOLUTION

راه مصرف (route of admin): INTRAVENOUS DRIP

دسته دارو (ATC Code): C01CA07

توضیحات کامل (Full Description):

فهرست دارویی – سطح دسترسی (List Name): فهرست داروهاي با دسترسي خاص. فقط در داروخانه بيمارستاني توزيع ميشود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz